Useful Xhosa phrases

This month’s Language of the month is Xhosa which is one of the official languages of South Africa and which is spoken by over 7 million people. many thanks to Michelle for the great display at the entrance to the school. Below you can learn some phrases in Xhosa.

English isiXhosa (Xhosa)
Welcome Siya namkela nonke
Hello Molo (sg) Molweni (pl)
How are you?

Fine thanks, and you?

Unjani? (sg) Ninjani? (pl)
Ndiyaphila, enkosi. Kunjani kuwe?
Ndiphilile enkosi, unjani wena?
Long time no see Kudala ndakugqibela
What’s your name?
My name is …
Ngubani igama lakho? Igama lakho?
Igama lam ngu …
Where are you from?
I’m from …
Uvela phi?
Ndivela e…
Pleased to meet you Ndiyavuya ukukwazi
Good afternoon Uben’ emva kwemini entle / Ube nemini emnandi
Good evening Ubusuku obuhle
Good night Rhonanai / Ulale kakuhle
Goodbye Hamba kakuhle (go well) Sala kakuhle (stay well)
Good luck Amathamsanqa
Cheers/Good health! Impilo!
Have a nice day Ubenemini emnandi
Bon appetit Ukonwabele ukutya kwakho
Bon voyage Uhambe kakuhle
I don’t understand Andiva
Please speak more slowly Khawucothise
Please say that again Ndicela uphinde / Khawuphinde utsho / Yitsho kaphinda
Please write it down Cela uyibhale phantsi
Do you speak Xhosa?
Yes
Uyakwazi ukuthetha isiXhosa?
Ewe
Do you speak English? Uyakwazi ukuthetha isiNgesi?
How do you say … in Xhosa? Uthini …ngesiXhosa?
Excuse me Uxolo! Ndixolele!
How much is this? Yimalini?
Sorry Ndicela uxolo
Thank you
Response
Ndiyabulela / Enkosi
Wamkelekile
Where’s the toilet? Liphi igumbi langasese?
This gentleman/lady
will pay for everything
uMfana uzakubhatala yonke into / uBhuti uzakubhatala yonke into
Inenekazi lizokubhatala yonke into / Ilady lokubhatala yonke into
Would you like to
dance with me?
Ungathanda ukudansa?

Tags:

Comments are closed

Update your contact information
News Archive